Tuis

Ons bedien gemeenskappe in die Boland Drakenstein Munisipale area nl. Wellington, Paarl, Hermon, insluitende nabygeleë plase, asook Stellenbosch, Somerset-Wes, Tulbagh, Franschoek, Strand, Malmesbury en Ceres.

Geskiedenis van Huis Andrew Murray

In 1898 reis Dr Andrew Murray, destydse predikant van die Nederduits Gereformeerde Kerk Wellington, deur die Karoo en raak bewus van die groot aantal dogters wat sonder skoolopleiding of werk op die plase woon. Die situasie het hom so aangegryp dat hy besluit het om `n industriële skool op Wellington tot stand te bring, waar hierdie dogters die basiese vaardighede van huishouding, voedselvoorbereiding, klere maak en herstel, asook lees- en skryfvaardighede kon aanleer. Die eerste gebou is in 1898 in Murraystraat opgerig en 36 dogters van die Unie en sendelinge vanuit Rhodesië en Njassaland is daar opgelei.

Die Moedergemeente was vir die voorsiening van voedsel en kleding aan die betrokke kinders verantwoordelik en elke wyk het een keer per week `n beurt gekry om voedsel voor te berei. Daar was ook `n bepaling dat die Voorsitter van die Beheerraad altyd `n predikant moes wees. Dit het egter verval.

In 1937 neem die Departement van Gesondheid en Welsyn beheer oor kinderversorging oor en word HAM `n semi-staatskinderhuis vir wees en sorgbehoewende kinders. Die eerste staatsubsidie word ook in hierdie tyd deur HAM ontvang.

In 1966 koop die Goeiehoop Behuisingsmaatskappy (Wes-Kaap) die plaas Klipvlei, die huidige perseel. Die nuwe kinderhuis maak voorsiening vir die versorging van 72 kinders. Seuns word ook nou vir die eerste keer ingeneem, met voorkeur aan broers van meisies wat reeds in die kinderhuis is.

In 1974 word babas vir die eerste keer opgeneem na aanleiding van `n ondersoek deur die SKDB, Wes-Kaapland. Kleuters word ook nou van die groter kinders geskei.

In 1977 is die tweede gedeelte van die kinderhuis gebou . Die kinderhuis voorsien nou behuising aan 120 kinders. Kinders word aanvanklik ingedeel volgens portuurgroepe, maar dit lei egter oor `n tydperk tot sub-groepvorming en daar word in 1986 oorgeskakel na die huidige stelsel waar tot 14 kinders tussen die ouderdom 6 maande tot 18 jaar een huis deel.

Huis Andrew Murray was ook een van die eerste kinderhuise in die land wat kinders van alle bevolkingsgroepe ingeneem het. Gedurende die tagtigerjare is `n siekeboeg, volgens staatsbeleid, aangebring. Die fasiliteit word vandag as `n speelskool vir voor graad R leerders gebruik. Die kinderhuis het ook, met die hulp van die gemeenskap van Wellington, `n swembad gebou waar 150 kinders, gelyktydig met gemak kan swem.

Huis Andrew Murray huisves sedert 1996, 150 kinders. In 2003 word HAM deel van die groter BADISA familie met die totstandkoming van `n diens van Barmhartigheid vanuit die NG Kerk en VG Kerk. HAM is vandag `n program van BADISA en ontvang kundige advies en leiding van die BADISA bestuurspan.